Koh Lipe Hotell : Koh Lipe ett paradis i Thailand. Boka hotell och boende

 

Home

Koh Lipe Hotels

Koh Lipe Map

Koh Lipe Weather

Koh Lipe Ferry
Share kohlipehotel.com

Koh Lipe Hotell, li, pe, hotell, Thailand, strand, beach, island, Guesthouse, resort, guide, paradis, boende, pattaya, beach, fakta, tips, kortor, hotel, guide, tailand, klimat, karta, boat, buss, flyg, maps, bongalow, båt, berg, sand, boka, bar, bilder, biljetter,Koh Lipe guide med tips på bra boende Hotell. Och allt om ön i Thailand. Ko Li Pe ligger nära langkawi i Malaysia, Med Kartor och massor av bra fakta och tips.

Hotels Quick Search

Search Koh Lipe Hotell
Check In :
Check Out :
Minimum Price :
Maximum Price :

Koh Lipe Information

 • Koh Lipe i Thailand
 • Tarutao National Marine Park
 • How to get to Koh Lipe
 • färja till koh lipe
 • Bar & Restauranger
 • Snorkling & Dykning
 • Camping & Hiking
 • Koh lipe väder
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Koh Lipe Karta
 • Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild
 • Idyllic Concept Resort Recensioner
 • Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner
 • Koh Lipe Dykning
 • Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
 • Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner
 • Lipe Resort Koh Lipe Recensioner
 • Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Entering via Langkawi to Koh Lipe
 • Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ?
 • Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews
 • Telaga Harbour Marina Langkawi
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Serendipity Resort Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe Review
 • Lipe Power Beach Resort Review
 • Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews
 • Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews
 • All Hotell in Koh Lipe

 • Bundhaya Resort Koh Lipe
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe
 • Koh Lipe Castaway Beach Resort
 • Idyllic Resort Koh Lipe
 • Mountain Resort Koh Lipe
 • Lipe Resort Koh Lipe
 • Varin Beach Resort Koh Lipe
 • Jacks Jungle Koh Lipe
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe
 • Pinnacle Wangmai Satun Hotel
 • Pooh Bungalows Koh Lipe
 • Andaman Resort Koh Lipe
 • Pansand Resort Koh Bulon Lae
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Sanom Beach Resort Koh Lipe
 • Ricci House Resort Koh Lipe
 • Serendipity Resort Koh Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Hammam Beach Resort Koh Lipe
 • Serene Resort Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe
 • Lipe Power Beach Resort
 • Harmony Bed and Bakery Koh Lipe
 • Z Touch Lipe Island Resort • Home -> Thailand Hotell -> Satun Hotell -> Koh Lipe Hotell
   
  Koh Lipe Information

  Koh Lipe i Thailand | Tarutao National Marine Park | How to get to Koh Lipe | färja till koh lipe | Bar & Restauranger | Snorkling & Dykning | Camping & Hiking | Koh lipe väder | FAQ - Vanliga frågor | Koh Lipe Karta | Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild | Idyllic Concept Resort Recensioner | Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner | Koh Lipe Dykning | Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Mountain Resort Koh Lipe Recensioner | Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner | Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner | Lipe Resort Koh Lipe Recensioner | Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Entering via Langkawi to Koh Lipe | Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ? | Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews | Telaga Harbour Marina Langkawi | Tarutao Cabana Resort Koh Lipe | Bulone Resort Koh Bulon Leh | Serendipity Resort Lipe | The Reef Hotel Koh Lipe | Anda Resort Koh Lipe Review | Lipe Power Beach Resort Review | Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews | Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews |

  Koh Lipe Dykning
  Koh Lipe Dykning

  Koh Lipe Castaway Divers Koh Lipe Castaway Divers Castaway Divers is built around the idea 'If we came to Koh Lipe to dive, what would we want?' Castaway Divers är uppbyggd kring tanken "Om vi kom till Koh Lipe att dyka, vad skulle vi ha?

  We like the personal touch, so each dive master/instructor takes a maximum of 4 divers. Vi gillar en personlig touch, så varje dyk master / instruktör tar max 4 dykare. We like small groups, so we dive with a small group of divers and instructors/dive masters on board. Vi gillar små grupper, så vi dyka med en liten grupp av dykare och instruktörer / dyka befälhavare ombord. We wanted a boat that gets us on top of our dive sites quickly and in comfort, so we took the local fishing boat design and improved it. Vi ville ha en båt som tar oss på toppen av våra dykplatser snabbt och bekvämt, så vi tog den lokala konstruktionen fiskebåten och förbättrat den. Then we customised it to make a great dive boat. Då vi skräddarsydda IT att göra en bra dykbåten.

  Great. Stor. Then we thought: 'Well, what else do we like?' Då vi tänkte: "Nå, vad mer vill vi ha?"

  We like to dive a lot! Vi vill dyka mycket! We like to dive in the mornings, the afternoons and the evenings. Vi gillar att dyka på morgnarna, eftermiddagarna och kvällarna. If we could we'd even dive in our sleep! Om vi kunde skulle vi även dyk i vår sömn! So we take the boat out 3 or 4 times a day doing 1 or 2 dives each trip, giving you plenty of choice. Så vi tar båten ut 3 eller 4 gånger per dag gör 1 eller 2 dyk varje resa, vilket ger dig massor av val. We dive a lot of different sites so that there is something for everyone. Vi dyker en massa olika platser så att det finns något för alla. Fancy a morning reef dive on shark watch? Fancy morgonen rev dykning på haj klocka? Interested in macro life? Intresserad av makro liv? How about night diving? Vad sägs om att dyka på nätterna? Or a muck dive? Eller muck dyk? We offer all levels of SDI and PADI courses and specialty courses such as deep, drift, photography and more. Vi erbjuder alla nivåer av SDI och PADI kurser och kurser specialmaterial såsom djup, drift, fotografering och mycket mer. Our staff are very experienced and know the local dive sites and marine life. Vår personal är mycket erfaren och känner till de lokala dykplatserna och marint liv. Want something special out of your dive? Vill ha något speciellt ur ditt dyk? Ask us and we can probably make it happen. Fråga oss och vi kan nog få det att hända.

  Too many dive centres focus on selling without taking responsibility for teaching people the skills of diving. Alltför många dykcenter fokusera på att sälja utan att ta ansvar för att undervisa folk färdigheter dykning. We believe strongly in safety and education and we foster self-responsibility and safety awareness in all divers that pass through our centre. Vi tror starkt på säkerhet och utbildning, och vi främja eget ansvar och säkerhetstänkande i alla dykare som passerar genom vårt center.

  Fun Dives Fun Dives You are a qualified diver, you got qualified so as to enjoy diving more. Du är en kvalificerad dykare, har kvalificerat dig för att njuta av dykning mer. So why not come and join us and enjoy a very wide variety of diving! Så varför inte komma och gå med oss och har ett mycket brett utbud av dykning! Tarutao National Park is one of Asia's oldest marine parks and the reefs are in excellent condition. Tarutao National Park är en av Asiens äldsta marina parker och reven är i utmärkt skick. Within easy reach of our dive centre are over 30 islands and hundreds of reefs. Inom räckhåll från vårt dykcenter är över 30 öar och hundratals rev.

  There is an abundance of soft and hard corals to see and a wealth of sea life to enjoy from the occasional large pelagic like whale sharks and devil rays to a rich tapestry of macro life. Det finns ett överflöd av mjuka och hårda koraller att se och ett rikt sjöliv att njuta av enstaka stora pelagiska som valhajar och Devil Rays till en rik gobeläng av makro liv. Check out the information on our dive sites page to learn more about the diving around Koh Lipe. Läs informationen på vår dykplatser du vill veta mer om dykning runt Koh Lipe.

  Sail Rock Sail Rock An underwater ridge with lots of interesting marine life and hard corals. En undervattensfarkost ås med massor av intressanta marina livet och koraller. Occasionally hawksbill turtles come to feed on the coral. Ibland Hawksbill sköldpaddor komma till foder på korall. Depth: 5 – 18 mtr. Djup: 5 till 18 mtr. Currents: Mild. Strömmar: Mild. Highlights: Hawksbill Turtle, Sting rays, Giant puffer fish, Batfish Höjdpunkter: karettsköldpaddan, Sting rockor, Giant Puffer fisk, läderlappsfisk

  Koh Pung Koh Pung A very diverse and colourful dive site. En mycket mångsidig och färgstark dykplats. Large rock outcrops, covered in soft corals in stunning colours and gorgonian sea fans give way further down to big boulders covered in white and purple soft corals. Stor berghällar, omfattas av mjuka koraller i vackra färger och gorgonian fans havet vika längre ner till stora klippblock som omfattas i vitt och lila mjuka koraller. Depth: 5 – 35 mtr. Djup: 5 till 35 mtr. Currents: Mild to very strong. Strömmar: Mild till mycket stark. Highlights: Manta Ray, Octopus, Pipe fish. Höjdpunkter: Manta Ray, Octopus, Pipe fisk.

  Stonehenge Stonehenge 2 minutes from the dive centre an impressive submerged granite pinnalce rises up from the seabed. 2 minuter från dykcentret en imponerande nedsänkt granit pinnalce stiger upp från havsbotten. The topography alone makes it worth a visit. Topografin ensam gör det värt ett besök. Leopard sharks, big schools of barracuda's, trevallies and fusiliers all frequent here. Leopard hajar, stora stim av Barracudas, trevallies och Fusiliers alla ofta här. Brown marbled groupers and honeycomb morays inhabit the place as well as some enormous giant morays. Brunt marmorerat Groupers och morays vaxkaka bebo plats liksom några enorma morays jätte. Depth: 5 – 25 mtr. Djup: 5 till 25 mtr. Currents: Mild to strong Strömmar: Mild till stark Highlights: Leopard shark, Honeycomb moray Höjdpunkter: Leopard haj, Honeycomb Moray

  Night dive Night dive As the sun goes down nocturnal life begins. När solen går ner nattliga livet börjar. Corals and feather stars turn into swaying tendrils and feeding tubes. Koraller och fjäder stjärnor förvandlas till gungande rankor och rör utfodring. Crustaceans come out to feed. Kräftdjur komma ut på foder. Moray eels, sting rays, barracuda's and octopus start their evening hunt. Muränor, sting rockor, Barracudas och bläckfisk starta sin kväll jaga. Only 5 minutes away, the boat departs at sunset, back in time for dinner. Bara 5 minuter, båten avgår vid solnedgången, tillbaka i tid för middag. Depth: 5-15 mtr. Djup: 5-15 mtr. Currents: Mild Strömmar: Mild Highlights: Marine Life active at night Höjdpunkter: Marine Life aktiv på natten

  Dive Sites Dykplatser Tarutao National Park is one of Asia's oldest marine parks and the reefs are in excellent condition. Tarutao National Park är en av Asiens äldsta marina parker och reven är i utmärkt skick. Within easy reach of our dive centre are over 30 islands and hundreds of reefs. Inom räckhåll från vårt dykcenter är över 30 öar och hundratals rev. Come and experience first hand the wide variety of diving on offer. Kom och upplev första hand det stora utbudet av dykning som erbjuds.

  On the right are just a few of the sites we dive. På höger är bara några av de områden vi dyker. For more information please have a look at our dive trips book För mer information ta en titt på vår Dykutflykter bok

  Kohlipehotel.com 2009-2018