Koh Lipe Hotell : Koh Lipe ett paradis i Thailand. Boka hotell och boende

 

Home

Koh Lipe Hotels

Koh Lipe Map

Koh Lipe Weather

Koh Lipe Ferry
Share kohlipehotel.com

Koh Lipe Hotell, li, pe, hotell, Thailand, strand, beach, island, Guesthouse, resort, guide, paradis, boende, pattaya, beach, fakta, tips, kortor, hotel, guide, tailand, klimat, karta, boat, buss, flyg, maps, bongalow, båt, berg, sand, boka, bar, bilder, biljetter,Koh Lipe guide med tips på bra boende Hotell. Och allt om ön i Thailand. Ko Li Pe ligger nära langkawi i Malaysia, Med Kartor och massor av bra fakta och tips.

Hotels Quick Search

Search Koh Lipe Hotell
Check In :
Check Out :
Minimum Price :
Maximum Price :

Koh Lipe Information

 • Koh Lipe i Thailand
 • Tarutao National Marine Park
 • How to get to Koh Lipe
 • färja till koh lipe
 • Bar & Restauranger
 • Snorkling & Dykning
 • Camping & Hiking
 • Koh lipe väder
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Koh Lipe Karta
 • Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild
 • Idyllic Concept Resort Recensioner
 • Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner
 • Koh Lipe Dykning
 • Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
 • Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner
 • Lipe Resort Koh Lipe Recensioner
 • Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Entering via Langkawi to Koh Lipe
 • Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ?
 • Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews
 • Telaga Harbour Marina Langkawi
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Serendipity Resort Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe Review
 • Lipe Power Beach Resort Review
 • Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews
 • Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews
 • All Hotell in Koh Lipe

 • Bundhaya Resort Koh Lipe
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe
 • Koh Lipe Castaway Beach Resort
 • Idyllic Resort Koh Lipe
 • Mountain Resort Koh Lipe
 • Lipe Resort Koh Lipe
 • Varin Beach Resort Koh Lipe
 • Jacks Jungle Koh Lipe
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe
 • Pinnacle Wangmai Satun Hotel
 • Pooh Bungalows Koh Lipe
 • Andaman Resort Koh Lipe
 • Pansand Resort Koh Bulon Lae
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Sanom Beach Resort Koh Lipe
 • Ricci House Resort Koh Lipe
 • Serendipity Resort Koh Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Hammam Beach Resort Koh Lipe
 • Serene Resort Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe
 • Lipe Power Beach Resort
 • Harmony Bed and Bakery Koh Lipe
 • Z Touch Lipe Island Resort • Home -> Thailand Hotell -> Satun Hotell -> Koh Lipe Hotell
   
  Koh Lipe Information

  Koh Lipe i Thailand | Tarutao National Marine Park | How to get to Koh Lipe | färja till koh lipe | Bar & Restauranger | Snorkling & Dykning | Camping & Hiking | Koh lipe väder | FAQ - Vanliga frågor | Koh Lipe Karta | Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild | Idyllic Concept Resort Recensioner | Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner | Koh Lipe Dykning | Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Mountain Resort Koh Lipe Recensioner | Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner | Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner | Lipe Resort Koh Lipe Recensioner | Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Entering via Langkawi to Koh Lipe | Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ? | Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews | Telaga Harbour Marina Langkawi | Tarutao Cabana Resort Koh Lipe | Bulone Resort Koh Bulon Leh | Serendipity Resort Lipe | The Reef Hotel Koh Lipe | Anda Resort Koh Lipe Review | Lipe Power Beach Resort Review | Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews | Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews |

  Tarutao National Marine Park
  Tarutao National Marine Park Tarutao National Marine Park Tarutao National Marine Park History Historia

  The History of the Tarutao Marine Park goes back to 1939 when a prison was constructed on Tarutao Island. Historien om Tarutao Marine Park går tillbaka till 1939 då ett fängelse byggdes på Tarutao Island. During the Second World War, due to lack of supplies, both prisoners and guards became a much feared group of pirates. Under andra världskriget, på grund av brist på förnödenheter, både fångar och vakter blev en fruktad grupp av pirater. After the war the British Naval Troops restored order and the Corrections Department closed down the prison. Efter kriget brittiska Naval trupper återställde ordningen och Corrections avdelningen stängdes fängelset. Villagers from nearby provinces settled on Tarutao Island to cultivate rice, fruit and rubber. Bybor från närliggande provinser fast på Tarutao Island för att odla ris, frukt och gummi. In 1972 the National Park was declared, and most settlers where relocated. 1972 nationalpark förklarades, och de flesta nybyggare där omlokaliseras. Sea gypsies where the original inhabitants of the waters in the Andaman Sea, moving from beach to beach depending on season and the availability of food. Havszigenare där de ursprungliga invånarna i vattnet i Andaman Sea, flyttar från strand till strand beroende på säsong och tillgången på mat. Today most Sea Gypsies have permanently settled down, and a small Group lives on Koh Lipe. Idag har de flesta Havszigenare alltid ha slagit sig ner, och en liten grupp bor på Koh Lipe.

  Geography Geografi The Tarutao National Marine Park consists of a group of 51 islands in the Southern part of the Andaman Sea, near the Thai - Malay border. Tarutao National Marine Park består av en grupp av 51 öar i den södra delen av det Andamanska havet, nära den thailändska - malaysiska gränsen. 2 clusters of islands lay in between 20 and 70 kilometres from the mainland. 2 grupper av öar låg på mellan 20 och 70 kilometer från fastlandet. The largest island is Koh Tarutao and is over 10 kilometres wide and about 26 long. Den största ön är Koh Tarutao och är över 10 kilometer bred och ca 26 lång. This mountainous island is covered mainly with rain forest and there are several mangrove swamps. Denna bergiga ön är täckt i huvudsak med regnskog och det finns flera mangroveträsk. A few long sandy stretches of unspoiled beach and some caves can also be found. Några långa sandiga sträckor av orörd strand och några grottor finns också. The second group of islands that makes up the marine park is the furthest away from the mainland and includes Koh Lipe, Koh Adang, Koh Rawi and Koh Dong. Den andra gruppen av öar som utgör den marina parken ligger längst bort från fastlandet och inkluderar Koh Lipe, Koh Adang, Koh Rawi och Koh Dong. The largest islands Adang and Rawi are almost completely covered with rain forest. De största öarna Adang och Rawi är nästan helt täckt med regnskog. During rainy season several waterfalls run of Adang into the sea. Under regnperioden flera vattenfall springa av Adang i havet. The waters around Koh Lipe and it's neighbouring islands are very clear and house a wide variety of living coral and other marine life. Vattnen runt Koh Lipe och dess närliggande öar är mycket tydliga och hus ett brett utbud av levande korall och annat marint liv.

  Climate Klimat There are basically 2 seasons that determine the weather in the area: wet and dry. Det finns i princip 2 säsonger som bestämmer vädret i området: vått och torrt. Wet season starts at the end of May when the monsoon brings plenty of rain and rough seas. Våt säsongen startar i slutet av maj när monsunen ger rikligt med regn och hård sjö. Dry season starts early November. Torrperioden startar i början av november. Temperatures are between 27 and 30 degrees Celsius year around. Temperaturen ligger mellan 27 och 30 grader året runt. The start of the dry season (November and December) tends to be the mildest, with coolest temperatures, while the end of the dry season (April and May) tends to be a little bit hotter. Början av torrperioden (november och december) tenderar att vara den mildaste, med coolaste temperaturer, medan slutet av den torra säsongen (april och maj) tenderar att vara lite varmare. Humidity is high year around (80 to 85 percent). Luftfuktigheten är hög året runt (80 till 85 procent).

  Fauna & Flora Fauna & Flora The waters around Koh Lipe, Koh Adang and Koh Rawi house an enormous variety of marine species, including: dolphins, mantas and other rays, sharks, sperm whales, but also plenty of reef fish like clown fish, angelfish, lion fish and all sorts of coral. Vattnen runt Koh Lipe, Koh Adang och Koh Rawi hus en enorm variation av marina arter, inklusive delfiner, Mantas och andra rockor, hajar, valar spermier, men också gott om rev fisk som clown fisk, dvärgkejsare, lejon fiskar och allehanda av korall. And although over fishing has taken its toll on the fish population and some of the coral has been damaged there is still an abundance of marine life in this area. Och även över fisket har tagit ut sin rätt på fisken befolkning och en del av koraller har skadats finns det fortfarande ett överflöd av marint liv på detta område. Other wildlife that can be spotted mainly on the larger islands (Koh Tarutao - Koh Adang - Koh Rawi): crab eating macaques, wild pigs, monitor lizards, mouse deer, hornbills, sea eagles, snakes, ... Andra vilda djur som kan upptäckas huvudsakligen på större öar (Koh Tarutao - Koh Adang - Koh Rawi): krabba äter makaker, vildsvin, monitor ödlor, hjort mus, näshornsfågel, havsörnar, ormar, ... Most of the park is covered with a mix of rain and monsoon forest. De flesta av parken är täckt med en blandning av regn och monsun skog.

  Kohlipehotel.com 2009-2018