Koh Lipe Hotell : Koh Lipe ett paradis i Thailand. Boka hotell och boende

 

Home

Koh Lipe Hotels

Koh Lipe Map

Koh Lipe Weather

Koh Lipe Ferry
Share kohlipehotel.com

Koh Lipe Hotell, li, pe, hotell, Thailand, strand, beach, island, Guesthouse, resort, guide, paradis, boende, pattaya, beach, fakta, tips, kortor, hotel, guide, tailand, klimat, karta, boat, buss, flyg, maps, bongalow, båt, berg, sand, boka, bar, bilder, biljetter,Koh Lipe guide med tips på bra boende Hotell. Och allt om ön i Thailand. Ko Li Pe ligger nära langkawi i Malaysia, Med Kartor och massor av bra fakta och tips.

Hotels Quick Search

Search Koh Lipe Hotell
Check In :
Check Out :
Minimum Price :
Maximum Price :

Koh Lipe Information

 • Koh Lipe i Thailand
 • Tarutao National Marine Park
 • How to get to Koh Lipe
 • färja till koh lipe
 • Bar & Restauranger
 • Snorkling & Dykning
 • Camping & Hiking
 • Koh lipe väder
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Koh Lipe Karta
 • Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild
 • Idyllic Concept Resort Recensioner
 • Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner
 • Koh Lipe Dykning
 • Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
 • Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner
 • Lipe Resort Koh Lipe Recensioner
 • Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Entering via Langkawi to Koh Lipe
 • Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ?
 • Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews
 • Telaga Harbour Marina Langkawi
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Serendipity Resort Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe Review
 • Lipe Power Beach Resort Review
 • Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews
 • Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews
 • All Hotell in Koh Lipe

 • Bundhaya Resort Koh Lipe
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe
 • Koh Lipe Castaway Beach Resort
 • Idyllic Resort Koh Lipe
 • Mountain Resort Koh Lipe
 • Lipe Resort Koh Lipe
 • Varin Beach Resort Koh Lipe
 • Jacks Jungle Koh Lipe
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe
 • Pinnacle Wangmai Satun Hotel
 • Pooh Bungalows Koh Lipe
 • Andaman Resort Koh Lipe
 • Pansand Resort Koh Bulon Lae
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Sanom Beach Resort Koh Lipe
 • Ricci House Resort Koh Lipe
 • Serendipity Resort Koh Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Hammam Beach Resort Koh Lipe
 • Serene Resort Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe
 • Lipe Power Beach Resort
 • Harmony Bed and Bakery Koh Lipe
 • Z Touch Lipe Island Resort • Home -> Thailand Hotell -> Satun Hotell -> Koh Lipe Hotell
   
  Koh Lipe Information

  Koh Lipe i Thailand | Tarutao National Marine Park | How to get to Koh Lipe | färja till koh lipe | Bar & Restauranger | Snorkling & Dykning | Camping & Hiking | Koh lipe väder | FAQ - Vanliga frågor | Koh Lipe Karta | Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild | Idyllic Concept Resort Recensioner | Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner | Koh Lipe Dykning | Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Mountain Resort Koh Lipe Recensioner | Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner | Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner | Lipe Resort Koh Lipe Recensioner | Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Entering via Langkawi to Koh Lipe | Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ? | Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews | Telaga Harbour Marina Langkawi | Tarutao Cabana Resort Koh Lipe | Bulone Resort Koh Bulon Leh | Serendipity Resort Lipe | The Reef Hotel Koh Lipe | Anda Resort Koh Lipe Review | Lipe Power Beach Resort Review | Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews | Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews |

  FAQ - Vanliga frågor
  FAQ - Vanliga frågor
  When is high season on Koh Lipe? När är det högsäsong på Koh Lipe? High season is from November until May. Högsäsongen är från november till maj. Low season is from May to November. Lågsäsong är från maj till november. Daily ferries start in November and run until early may. Dagliga färjor börjar i november och pågår till början av maj. In low season there weekly ferries to and from Pak Barra. Under lågsäsong finns veckovis färjor till och från Pak Barra. Peak season is December, January and February. Högsäsong är december, januari och februari. During these months all bungalows usually fill up and reservations are recommended. Under dessa månader alla bungalows brukar fylla upp och bokning rekommenderas.
  Is there an ATM / Cash Dispenser on Koh Lipe? Finns det en ATM / Cash Dispenser på Koh Lipe? No. There is no ATM machine. Nej, det finns ingen uttagsautomat. The only way to get cash money on Koh Lipe is a cash advance on your credit card (expect to pay 5 to 10% commission for this service). Det enda sättet att få kontanter på Koh Lipe är ett förskott på ditt kreditkort (räkna med att betala 5 till 10% provision för denna tjänst). Some places may exchange foreign currency. Vissa platser får byta utländsk valuta. Bring enough cash money to sustain your stay, in fact, bring a bit more, your plans might change, you might stay longer... Ta med tillräckligt med kontanter för att upprätthålla din vistelse, faktiskt sätta lite mer, kan dina planer ändras, du kan stanna längre ...
  Is there a doctor / hospital on Koh Lipe? Finns det en läkare / sjukhus på Koh Lipe? There is a small clinic but there usually is no doctor on Koh Lipe. Det finns en liten klinik men oftast finns ingen läkare på Koh Lipe. The clinic is located in the village, next to the school. Kliniken är belägen i byn, bredvid skolan. There is a nurse that speaks some english and some very basic first aid medicine. Det finns en sjuksköterska som talar lite engelska och några mycket grundläggande första hjälpen medicin.
  Is there electricity 24 hours per day? Finns det elektricitet 24 timmar per dag? Koh Lipe does not have a public electricity network, everybody uses generators to produce their own. Koh Lipe har ingen allmänna elnätet, använder alla generatorer för att producera sina egna. Some places have electricity 24 hours a day, but most turn it of early in the morning (6.00 - 9.00 h) and turn it back on again before sunset (around 17.00 - 18.00 h). Vissa platser har el 24 timmar om dygnet, men de flesta vänder det för tidigt på morgonen (från 6,00 till 9,00 h) och slå på den igen innan solnedgången (cirka 17,00 till 18,00 h). Is there a mobile phone signal and internet access? Finns det en mobiltelefon signal och internetuppkoppling? There are 2 mobile phone operator signals on Koh Lipe: Dtac (Dtac - Happy Dpromt) and AIS (AIS and 1-2-call). Det finns 2 mobiloperatör signaler på Koh Lipe: Dtac (Dtac - Happy Dpromt) och AIS (AIS och 1-2-samtal). Both provide roaming service for foreign mobile phones. Båda erbjuder roaming service till utländska mobiltelefoner. Both systems tend to be 'overloaded' once and a while so don't panic if you loose reception for a few hours. Båda systemen tenderar att bli "överbelastade" en gång och en stund så få inte panik om du förlorar mottagningen under några timmar. Internet is available in several places. Internet finns tillgängligt på flera ställen. A satellite signal is used to connect to the internet and this results in a higher price. En satellit signal används för att ansluta till Internet och detta leder till ett högre pris. Expect to pay around 200 BHT an hour. Räkna med att betala runt 200 BHT en timme. A good place to go is at the School, where profits help pay for the students computers and internet access. Ett bra ställe att gå är på skolan, där vinsten betala för studenterna datorer och internetuppkoppling.
  Can I cross the border to Malaysia from Koh Lipe? Kan jag över gränsen till Malaysia från Koh Lipe? Yes. Ja. Thai Immigration works together with the ferries to Langkawi (Malaysia). Thai Immigration arbetar tillsammans med färjor till Langkawi (Malaysia). It is possible to do an overnight trip to Langkawi in order to get a new 30 or 60 day visa for Thailand (depending on the visa you enter Thailand with). Det är möjligt att göra en natts resa till Langkawi för att få en ny 30 eller 60 dagars visum för Thailand (beroende på vilket visum du anger Thailand med). Travellers coming from Langkawi can enter Thailand by taking the ferry to Koh Lipe. Resande från Langkawi kan träda Thailand genom att ta färjan till Koh Lipe. You will be taken trough the immigration process. Du kommer tråg invandringsprocessen.
  What is the environmental situation like? Vad är miljön ut? What about recycling? Vad sägs om återvinning? Koh Lipe has a hard time coping with the ever increasing number of visitors. Koh Lipe har svårt att hantera det ständigt ökande antalet besökare. Resources are stretched to the limit. Resurserna är ansträngda till det yttersta. Fresh water is precious, so try and use as little as possible when you shower - shortages are often experienced. Färskvatten är dyrbar, så försöka använda så lite som möjligt när du duschar - brist är ofta erfarna. Cans are collected separately and recycled, plastic bottles sometimes, glass and other stuff hardly ever at all. Burkar samlas in separat och återvinns, plastflaskor ibland, glas och annat knappt alls. So avoid glass, cans are the way to go. Så undviker glas, burkar är vägen att gå. Some resorts have a 'water refill' point where you can fill your empty water bottle and avoid buying a new plastic one. Vissa orter har ett "vatten påfyllning" punkt där du kan fylla ditt tomma vattenflaska och undvika att köpa en ny plast en. Ask at the reception of your resort if they have one or where the nearest one is. Fråga i receptionen på din utväg om de har en eller var närmaste man. Avoid leaving anything behind on Koh Lipe that is hard to recycle. Undvik att lämna någonting efter sig på Koh Lipe som är svåra att återvinna. Things to take back are: batteries, deodorant bottles, broken electronic equipment, etc ... Saker att ta tillbaka är: batterier, deodorant flaskor, trasiga elektronisk utrustning, osv ...

  Kohlipehotel.com 2009-2018